Civil

Tráfico

 • Reclamación de indemnizacións derivadas de accidentes de circulación (danos persoais e materiais)

Arrendamentos urbanos e rústicos. Propiedade horizontal

 • Arrendamentos urbanos e rústicos
 • Contratos de compravenda
 • Arrendamentos e traspasos
 • Desafiuzamentos
 • Tanteo e retracto
 • Comunidades de propietarios
 • Reclamacións por impagos
 • Subrogacións

Inmobiliario

 • Compravendas, opcións de compra e permutas
 • Hipotecas
 • Reclamacións por defectos na construción, etc.

Obrigacións e contratos

 • Interpretación e elaboración personalizada
 • Reclamacións por impagos de primas de seguros
 • Etc.

Familia

 • Convenios reguladores
 • Separacións e divorcios de mutuo acordo e contenciosos
 • Nulidades eclesiásticas
 • Pensións de alimentos e pensións compensatorias
 • Separación de bens e liquidación de gananciais
 • Modificación de medidas
 • Garda e custodia de menores
 • Exequátur
 • Mediación familiar
 • Medidas urxentes para a protección de menores
 • Incapacitacións xudiciais
 • Tutela e curatela
 • Garda e acollemento de menores
 • Reclamacións de paternidade, maternidade e filiación
 • Adopción.

Herdanzas e sucesións

 • Testamentos
 • Declaración de herdeiros
 • Xuízos de testamentaría e ab intestato
 • Particións de herdanzas de mutuo acordo e xudiciais
 • Apartación
 • Desherdamentos
 • Renuncias á herdanza
 • Liquidación do imposto de sucesións

Doazóns

 • Aceptación, efectos, revogación, redución e liquidación do imposto

Responsabilidade civil contractual e extracontractual

Propiedade intelectual e industrial. Publicidade e competencia desleal. Telefonía, internet e nova tecnoloxías

Dereitos reais

 • Servidumes
 • Usufrutos
 • Relacións de veciñanza
 • Tanteo e retracto
 • Ocupación de fincas
 • Etc.

Reclamacións xerais de cantidade

 • Extraxudiciais
 • Xudiciais. Monitorios, cambiarios…
 • Execucións de títulos
Este sitio web utiliza cookies propias e de terceiros para mellorar a navegación e analizar o uso deste sitio web. Ó continuar navegando entendemos que acepta a nosa política de cookies.
Acepto
x